رویداد نوجوانانه از بیست

معرفی بزرگترین رویداد نوجوانانه کشور «از20» هم‌آیی مجازی نوجوانان ایران

قرن 14 شمسی در حالی رو به اتمام است که فاصله‌ها به دلیل فراگیری ویروس کرونا بیشتر و بیشتر شده است اما پیشرفت علم و تکنولوژی و فراگیری آن در این سده اگر چه فاصله‌ها را در دنیای واقعی به ناچار زیاد کرده است اما دنیای مجازی دوباره افراد و به خصوص جوانان و نوجوانان را گرد هم آورده است تا با تلاش و کسب مهارت از قاب دنیای مجازی ثابت کند که به راستی درب‌های علم و دانش هیچ گاه بر روی بشر بسته نخواهند ماند.

رویداد «از20» یکی از همان پل‌های ارتباطی دنیای مجازی است که قرار است این روزها نوجوانان را به شیوه‌ای نوین با سبک زندگی سالم و اسلامی آشنا کند. آخرین رویداد نوجوانانه قرن در حالی آغاز می‌شود که علاوه بر کارشناسان و روانشناسان حوزه کودک و نوجوان، دختران و پسران نوجوان نیز با حضور در اتاق‌های فکر این رویداد در طراحی آن نقش آفرینی کرده‌اند.

آرمیتا رضایی نژاد، دختر شهید هسته‌ای؛ داریوش رضایی‌نژاد یکی از همان نوجوانانی است که امروز با افتخار پرچم ایرانی قوی در سال 1420 را بر دوش می‌کشد. او که دبیری این رویداد را بر عهده دارد با بیان اینکه  سال 1420، افقی روشن برای زمین و زمینیان است، آن را سالی برای آزادی و محو ظلم و تجاوز عنوان می‌کند که رویای مسلمانان محقق خواهد شد و رژیم نامشروع صهیونیستى از صحنه روزگار محو خواهد شد. افقی که این روزها تلاش نوجوانان امروز یا همان جوانان سال 1420 را برانگیخته است تا با رمز «از20»  قله های خودباوری را با بزرگترین رویداد نوجوانانه قرن فتح کنند.

«از 20» چیست؟

طــرح ایــن رویــداد به گونــه‌ای اســت کــه در آن فــردی خیالــی از  سال 1420 برمی‌گــردد به دوره نوجوانی در سال 1399 و هــر هفتــه در قالب مســابقه بــا نوجــوان همراه است. او از حــوادث و شــرایط آینــده آگاه بــوده و قــرار اســت در طــول رویــداد بــا قالب‌های مختلف، نوجــوان مخاطــب را بــرای آینــده‌ای روشــن آمــاده کنــد.

در واقع سال 1420 زمانــی اســت کــه طبــق پیش‌بینــی حکیمانــه رهبــر معظــم انقلاب(مد ظله العالی)، اسـرائیل وجــود نخواهــد داشــت. در مرحلـه‌ای از رویــداد، نمایــی از آینــده بــه نوجــوان ارائــه خواهــد شــد و او می‌بینــد کــه در ســال 1420 ایــران تبدیــل بــه یــک کشور آرمــانی شــده است و قله‌هــای  پیشــرفت را  با همت جوانانش فتح کــرده اســت.

ایــن مرحله فضای امیــدواری و نــگاه مثبــت بــه آینــده را در نوجــوان تقویــت و او را ترغیــب می‌کنــد کــه بــرای رســیدن بــه آن قلــه، نقــش خــود را بیابــد و بــرای رســیدن بــه آن تــلاش کنــد.

اهداف رویداد:

«از20» رویداد بزرگ نوجوانانه قرن 14 شمسی ایرانیان است. این رویــداد در نظر دارد در جهــت وظایــف خــود مبنــی بــر نشــر آثــار و اندیشــه‌ها و معرفــی وجــوه شــخصیت مقــام معظــم رهبــری و بــا توجــه بــه دغدغه‌هــای معظم لــه در راســتای تربیــت آینده ســازان تمــدن اســلامی، بــا نــگاه و پرداختــی متفــاوت بــه حــوزه نوجــوان بپردازد.

این رویداد تعطیلی و فراغت بیشتر دانش‌آموزان را در ایام کرونایی فرصتی مغتنم شمرد تا با فعال نمودن تشکل‌ها و پایگاه‌های فرهنگی کشور که ارتباط‌های حقیقی آن ها با اعضا به حداقل رسیده بود، بستر آموزش، رقابت و کسب مهارت‌های زندگی را در فضای مجازی فراهم آورد.

طبــق بیانیــه گام دوم انقــلاب، آماده ســازی نســل جدیــد به عنــوان محــور تحقــق نظــام پیشــرفته اســلامی و ســاخت ایــران قــوی از مهم تریــن اهــداف برگــزاری ایــن رویــداد اســت. طراحــان ایــن رویــداد بــه خوبــی می‌داننــد کــه بــرای رســیدن بــه قلــه‌ی نظــام پیشــرفته اســلامی، بایــد نوجوانــان را بــه ویژگی‌هــا و صفاتــی مجهــز کــرد کــه رهبــر معظــم انقـلـاب از نســل نوجــوان انتظــار دارنــد. ایــن رویــداد قــرار اســت بــا یــاری خداونــد بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم تــلاش کنــد.

مخاطبان

مخاطبان رویداد بزرگ«از20» همه نوجوانان دختر و پسر 12 تا 17 ساله کشور هستند که می‌توانند با پیوستن به این رویداد، علاوه بر رقابت، کسب امتیاز و دریافت جوایز مختلف در هر مرحله، الگوی مناسبی را در زندگی خود بیابند.

شرایط و نحوه شرکت در رویداد« از20»

ایــن رویــداد در بــازه زمانــی  آذر تــا اسفند مــاه ســال جــاری برگــزار می‌شود و مخاطبــان آن می‌توانند پــس از ورود بــه ســایت و ایجــاد حســاب کاربــری بــه صــورت هفتگــی بــا ابعــادی از زندگی یک الگوی وارسته، در قالــب تولیــدات و محصــولات فرهنگــی آشــنا شوند. ایــن رویــداد بــه گونــه‌ای طراحــی شــده اســت کــه مخاطــب در آن، فقــط مصرف کننــده نیســت، بلکــه در هــر مرحلــه به منظور توانمندســازی تعاملی دوســویه برقرار می شود و از او خواســته می‌شود در قالــب مأموریت‌هایــی جــذاب ماننــد خلاصه‌کــردن مطلــب و پاســخ بــه ســؤال‌ها، تولیــد نمــا آوا، تولیــد موشــن گرافی، تولیــد فیلــم کوتــاه و کلیــپ، عکاســی و … بــه تولیــد محتــوا بپــردازد.

پــس از پایــان هــر مرحلــه، نوجــوان بــا توجــه بــه امتیازی کــه کســب می‌کنــد، از کدهــای تخفیــف  برخــوردار می‌شــود کــه قابلیــت خریــد و اســتفاده از خدمــات ســایت‌های معتبــر و جــذاب مخصــوص نوجــوان را خواهــد داشــت. غیــر از ایــن، در مرحلــه آخــر نیــز، آثــار بــه صــورت کیفــی بررســی و از طریــق داوری تخصصــی نمره گــذاری خواهـنـد شــد و جوایز ویژه‌ای چون گوشی، تبلت، ساعت هوشمند اهدا خواهد شد و علاوه بر این به افراد منتخب و برگزیده جوایز فوق‌العاده ویژه‌ای نیز تعلق خواهد گرفت.

بیســت تشــکل و گــروه برتــر کــه اعضــای معرفــی شــده توســط آنهــا نیز در مجمــوع، بیشــترین امتیــاز را کســب کرده باشند برنــده جوایــز نقــدی خواهنــد شــد و تشــکل‌ها می‌تواننــد بــا مجمــوع امتیازهــای اعضایشــان از جوایــز غیــرنقــدی تشــکلی رویــداد نیز بهره منــد شــوند.

رقابت در مرحله فینال این رویداد نیز به صورت کیفی و با حضور داوران برجسته کشوری خواهد بود.

اطلاع رســانی عمومــی رویــداد «از20» از طریــق شــبکه‌های اجتماعــی و رســانه ملــی خواهــد بــود و همــکاری تشــکل‌ها، ســازمان‌ها ‌و مراکــز مرتبــط بــا نوجــوان، دامنــه ایــن اطلاع‌رســانی و اهــداف ویــژه رویــداد را گســترده‌تر خواهـنـد کــرد.

ثبت یک نظر

بستن منو
بسم الله الرحمن الرحیم