رویداد نوجوانانه از بیست

نوجوانان ایران قهرمانی را ارث می‌برند

آرمیتا رضایی نژاد دبیر رویداد مسابقه «از 20» گفت: مسابقه از20، تمرین نقش آفرینی نوجوانان ایران برای آینده ایران قوی است.

به گزارش ستاد برگزاری رویداد «از20»، آرمیتا رضایی نژاد؛ دبیر رویداد «از 20» گفت: مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود به نوجوانان آن ها را به قوی شدن توصیه می کنند و در همین راستا یکی از آرمان های بزرگ ما در بزرگترین رویداد نوجوانانه قرن رسیدن به ایرانی قوی در سال 1420 تعریف شده است.

وی با بیان اینکه رویداد «از20» یکی از بزرگترین رویدادهای نوجوانانه قرن چهاردهم هجری شمسی است، گفت: در طراحی این رویداد از کارشناسان و روانشناسان حوزه کودک و نوجوان استفاده شده و می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که تنها مسابقه‌ای هستیم که در طراحی آن نیز نوجوانان مشارکت جدی داشته‌اند.

رضایی نژاد افزود: در طول مسابقه، چندین ماموریت ویژه و طلایی طراحی شده است تا شاخصه‌های اخلاقی یک الگوی برجسته اسلامی معرفی شود.

دختر شهید داریوش رضایی نژاد ضمن معرفی رویداد «از 20» گفت: در این طــرح فــردی خیالــی از  سال 1420 به دوره نوجوانی در سال 1399 برمی گــردد و در طــول رویــداد بــا قالب های مختلف، نوجــوان مخاطــب را بــرای آینــده ای روشــن مهیا می‌کنــد.

وی با اشاره به نام گذاری این رویداد به« از20» گفت: در واقع سال 1420  علاوه بر اینکه نیمی از گام دوم انقلاب طی شده است، زمانــی اســت کــه طبــق پیش بینــی حکیمانــه رهبــر معظــم انقلاب(مد ظله العالی)، رژیم کودک‌کشی در منطقه وجــود نخواهــد داشــت و در واقع در آن زمان ایــران تبدیــل بــه یــک کشور آرمــانی خواهد شد که  قله هــای  پیشــرفت را  با همت جوانانش فتح کــرده اســت.

وی تقویت روحیه خودباوری، مثبت اندیشی و ترغیب به تلاش بیشتر را از ارکان اصلی این رویداد ذکر کرد و گفت:  این رویداد در راستای دغدغه‌هــای معظم رهبری در خصوص تربیــت آینده ســازان تمــدن اســلامی طراحی شده است و هدف آن  آماده ســازی نســل جدیــد به عنــوان محــور تحقــق نظــام پیشــرفته اســلامی و ســاخت ایــران قــوی اســت.

دبیر رویداد «از 20» گفت: بــرای رســیدن بــه قلــه‌ی نظــام پیشــرفته اســلامی، بایــد نوجوانــان را بــه ویژگی‌هــا و صفاتــی مجهــز کــرد کــه رهبــر معظــم انقـلـاب از نســل نوجــوان انتظــار دارنــد و ایــن رویــداد قــرار اســت بــا یــاری خداونــد بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم تــلاش کنــد.

وی مخاطبان رویداد بزرگ «از20» را همه نوجوانان دختر و پسر 12 تا 17 ساله کشور عنوان کرد و گفت: ایــن رویــداد در بــازه زمانــی آذر تــا بهمــن مــاه ســال جــاری برگــزار می‌شود و مخاطبــان آن می‌توانند پــس از ورود بــه ســایت و ایجــاد حســاب کاربــری بــه صــورت هفتگــی بــا ابعــادی از زندگی یک الگوی وارسته، در قالــب تولیــدات و محصــولات فرهنگــی آشــنا شوند.

وی خلاصه کــردن مطلــب و پاســخ بــه ســؤال‌ها، تولیــد نمــا آوا، تولیــد موشــن گرافی، تولیــد فیلــم کوتــاه و کلیــپ، عکاســی و … را از برخی ماموریت های تعریف شده در ایــن رویــداد عنوان کرد و گفت:  پــس از پایــان هــر مرحلــه، نوجــوان بــا توجــه بــه امتیازی کــه کســب می کنــد، از کدهــای تخفیــف  برخــوردار می شــود کــه قابلیــت خریــد و اســتفاده از خدمــات ســایت های معتبــر و جــذاب مخصــوص نوجــوان را خواهــد داشــت. علاوه بر ایــن، در مرحلــه آخــر نیــز، آثــار بــه صــورت کیفــی بررســی و از طریــق داوری تخصصــی  نمره گــذاری خواهـنـد شــد و جوایز ویژه ای چون گوشی، تبلت، ساعت هوشمند اهدا خواهد شد و علاوه بر این به افراد منتخب و برگزیده جوایز فوق العاده ویژه ای نیز تعلق خواهد گرفت.

وی افزود : همچنین بیســت تشــکل و گــروه برتــر کــه اعضــای معرفــی شــده توســط آنهــا نیز در مجمــوع، بیشــترین امتیــاز را کســب کرده باشند برنــده جوایــز نقــدی خواهنــد شــد و تشــکل ها می تواننــد بــا مجمــوع امتیاز هــای اعضایشــان از جوایــز غیــر نقــدی تشــکلی رویــداد نیز بهره منــد شــوند.

دبیر این رویداد از علاقه‌مندان دعوت کرد برای پیوستن به این رویداد از سایت az-bist.ir دیدن فرمایند، همچنین مخاطبان می‌توانند با شناسه az_bist@ در شبکه‌های اجتماعی از آخرین مطالب و اخبار این رویداد مطلع شوند.

3 نظر

 • نا راضی از جشنواره گفت:

  سلام نتایج اعلام نشد

  • علیرضا تقوایی گفت:

   سلام به دوستان از۲۰ی
   باتوجه به حجم بسیار زیاد آثار شما عزیزان و اهمیت داوری دقیق اثر ها
   تعدادی از داوری قالب ها همچنان در حال انجام است و در تلاشیم تا ۲۰ فروردین ماه به اتمام برسد.
   علت استقبال شما نوجوون های پر انرژی و‌ خلاق اعلام نتایج فینال به تاخیر افتاده است و نهایتا تا تاریخ مذکور از همین درگاه اعلام می شود.

 • دینا جولایی نا راضی از نگفتن اسامی فینال گفت:

  فینال کیا بردن چرا نگفتین کی میده ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ثبت یک پاسخ برای دینا جولایی نا راضی از نگفتن اسامی فینال انصراف از پاسخ

بستن منو
بسم الله الرحمن الرحیم