فرم نظر سنجی

سلسله نشست های مجازی “مبنا”
سیره سیاسی و مبارزاتی امام رضا (علیه السلام)

  • ارزیابی محتوایی

  • ارزیابی استاد

  • نحوه برگزاری